Een lichtend vuur (Pasen)

Een lichtend vuur (Pasen)
Datum 27 augustus - 31 augustus
Tijd 15:00 uur

Met Pasen vieren we het “leven uit de dood”: de duisternis heeft het licht niet overwonnen! Nu een onzichtbare vijand ons leven ontregelt en mensen doet sterven,komt het Paasfeest in een andere sfeer terecht: kun je het leven vieren als de dreiging van dood zo voelbaar is? Welke teksten kunnen ons moed geven?
Ik herlas oude bijbelverhalen, over wanhopige mensen in nood, op momenten waarop alles verloren lijkt te gaan – verhalen van duisternis. Als mensen het uitschreeuwen tegen God:

“Als alles duister is, ontsteek dan
een lichtend vuur  dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft …”.

In I en II Koningen komt twee keer haast hetzelfde opstandingsverhaal voor. Een profeet (Elia, Elisa) logeert bij een gastvrije vrouw, van wie hij onderdak en voedsel krijgt[1].
Maar dan wordt haar enige zoon ziek, en hij sterft.
Het dode lichaam wordt op het bed van de profeet gelegd, die gaat er op liggen, om met zijn eigen adem en warmte het leven terug te roepen, terwijl hij God aanroept.
Het wonder gebeurt: de levensadem keert in de jongen terug, en de profeet kan hem terug geven aan zijn moeder: Kijk, uw zoon leeft.

Ook van Jezus worden wondervehalen verteld: hij kan voedsel vermenigvuldigen, zieken genezen en doden tot leven wekken. Mensen die moedeloos zijn krijgen door Jezus weer toekomst, het perspectief kantelt: hun leven leek afgelopen of zinloos te zijn, er viel een gat in hun bestaan – maar dan ontstaat er nieuwe ruimte.
Voor de discipelen van Jezus geldt dat ook: na zijn kruisdood zitten ze in zak en as, ze geloven er niet meer in – hun meester is weg, het ideaal van op weg zijn naar een rechtvaardige samenleving lijkt ontmaskerd als een dwaze illusie, de macht van de duisternis lijkt sterker dan ooit. Hun leven van hoop, van vuur, van uitzien naar een wereld waarin de stem van liefde zou regeren – alles is weggevallen met Jezus’ dood.
Maar dan komen ze bij het graf en horen een stem: hij is niet hier, want hij is opgewekt !

Dat is Pasen: de duisternis heeft het licht niet overmeesterd, de dood krijgt niet het laatste woord. Prachtige woorden die ieder jaar weer klinken, die bedoeld zijn om iets van onze levensmoed te versterken. Dat is hard nodig in deze tijd, nu er zo’n groot beroep wordt gedaan op onze vitaliteit en ons uithoudingsvermogen. We hebben elkaar nodig, om door deze moeilijke tijd te komen, laten we dat vooral niet vergeten.
Door alles heen, blijven we uitzien naar het licht, naar een vuur dat nooit meer dooft.
Laten we voor elkaar en voor onszelf, dát licht aansteken en doorgeven, als teken van God:  de duisternis heeft het licht niet overmeesterd.  

(foto van Japke van Malde: gemaakt in Jeruzalem, tijdens de grote vuren ter ere van het Lag beOmer feest) 

[1] I Koningen 17 (Elia) en II Koningen 4 (Elisa)

Agenda