Introductie

De Remonstrantse Broederschap is een vrijzinnig protestantse geloofsgemeenschap. De geloofsgemeenschap is ontstaan in 1619 toen een aantal predikanten werd verwijderd uit de Dordtse Synode. De predikanten pleitten voor ruimte voor verschillende inzichten binnen de kerk. Deze ruimte kon niet worden toegestaan. Nog altijd vormen remonstranten een geloofsgemeenschap waarbinnen het begrip ruimte een grote rol speelt: ruimte voor verschillende wijzen van geloven, ruimte voor een eigen weg met God.
Lees meer over de geschiedenis van de Remonstranten op onze Wiki pagina’s.
De Remonstrantse Gemeente Nieuwkoop bestaat sinds de eerste helft van de 17e eeuw.
kerk lente

lid of vriend worden? Neem contact op met onze secretaris Gerda d’Arnault 0653192761. 

De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die, geworteld in het Evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen.

De kerkdienst De remonstrantse gemeente Nieuwkoop heet u van harte welkom in één van de kerkdiensten.

De kerkdienst wil twee dingen bewerkstelligen:
a) zij wil de mogelijkheid bieden wat in ons leeft aan gevoelens, emoties en gedachten te uiten. Belangrijke elementen in de dienst zijn daarom het zingen en bidden, en
b) zij wil gevoelens, gedachten en handelingen oproepen. Naast het zingen en het bidden zou je nu ook kunnen denken aan de onderdelen van de dienst waarboven de kopjes ‘horen en verstaan’, ‘gebeden en gaven’, en ‘uitzending’, staan.

Er wordt uit de bijbel gelezen en daarover wordt in een preek nagedacht. De preek heeft in remonstrantse kring vaak een wat beschouwend karakter. Het preken heeft als bedoeling dat wij gaan verstaan wat wij hoorden.

Het laatste deel van de dienst ‘gebeden en gaven’ en ‘uitzending’ bepaalt ons bij de wereld en haar noden. Een kerkdienst wil ook het besef van onze verantwoordelijkheid voor die noden versterken. De collecte die een diaconale bestemming heeft is daarom een onderdeel van de dienst.

Van oudsher heeft de stilte een belangrijke plaats in remonstrantse diensten. God kan immers op zovele wijze tot ons spreken, en zeker ook in de stilte.